ThinkstockPhotos-474948886

Green smoothie on a tray with kiwi